Սկիզբ » Ուսումնական նյութեր » Ծրագրավորում » Ծրագրավորման լեզուներ » Տնային աշխատանք #2։ Սիմվոլիկ դիֆերենցում

Տնային աշխատանք #2։ Սիմվոլիկ դիֆերենցում

| Փետրվար 8, 2013 | Մեկնաբանված չէ |

Մի քանի օր առաջ թերթում էի Structure and Interpretation
of Computer Programs
գիրքը և աչքովս ընկավ մի օրինակ, որտեղ հաշվում էր պարզագույն մաթեմատիկական արտահայտությունների դիֆերենցիալը (2.3.2 Example: Symbolic Differentiation)։ Փորձեցի այն վերարտադրել Tcl լեզվով ու ահա թե ինչ ստացվեց։

Նախապես ասեմ, որ արտահայտություները սահմանափակված են միայն գումարում, հանում, բազմապատկում և բաժանում բինար գործողություններով, իսկ դիֆերենցիալը հաշվող differentiate ֆունկցիան սպասում է, որ իր մուտքին տվելու է արտահայտության պրեֆիքսային ներկայացումն ու այն փոփոխականը, ըստ որի կատարվում է դիֆերենցումը։

Արտահայտությունների դիֆերենցիալը հաշվելու համար օգտագործվում են հետևյալ բանաձևերը.

 1. C հաստատունի համար.
  dC
  -- = 0,
  dx
  
 2. x փոփոխականի համար.
  dx
  -- = 1,
  dx
  
 3. u+v գումարի համար.
  d(u+v)  du  dv
  ------ = -- + --,
   dx   dx  dx
  
 4. uv արտադրյալի համար.
  d(uv)  du  dv
  ----- = --v + --u,
   dx  dx  dx
  
 5. u/v քանորդի համար.
       du  dv
       --v - --u
  d(u/v)  dx  dx
  ------ = ---------, 
   dx    v*v
  

differentiate ռեկուրսիվ պրոցեդուրայում պարզապես ծրագրավորված են նշված բանաձևերը։

proc differentiate { src var } {
 set H [lindex $src 0]
 # constant 
 if [regexp {\d+} $H] {
  return 0
 }
 # variable
 if [regexp {\w[\w\d]*} $H] {
  if [string equal $H $var] {
   return 1
  } else {
   return 0
  }
 }
 # addition, subtraction
 if [regexp {(\+|\-)} $H] {
  set L [differentiate [lindex $src 1] $var]
  set R [differentiate [lindex $src 2] $var]
  return [addi $H $L $R]
 }
 # multiplication, division
 if [regexp {(\*|\/)} $H] {
  set A [lindex $src 1]
  set B [lindex $src 2]
  set L [muli "*" [differentiate $A $var] $B]
  set R [muli "*" [differentiate $B $var] $A]
  if [string equal {*} $H] {
   return [addi "+" $L $R]
  }
  return [muli "/" [addi "-" $L $R] [muli "*" $B $B]]
 }
}

Բացի դիֆերենցիալի հաշվումից այս պրոցեդուրան կատարում է նաև մի քանի պարզեցումներ՝ հաշվի առնելով, որ \(0\cdot x=0\), \(1\cdot x=x\) և \(0 + x=x\)։ Այս պարզեցումները կատարվում են addi, muli և numeq պրոցեդուրաներով։

proc numeq { n v } {
 if [regexp {^\d+$} $n] { 
  return [expr $n == $v]
 }
 return false
}

proc addi { o a b } {
 if [numeq $a 0] { return $b }
 if [numeq $b 0] { return $a }
 if {[regexp {^\d+$} $a] && [regexp {^\d+$} $b]} {
  return [expr $a $o $b]
 }
 return [list $o $a $b]
}

proc muli { o a b } {
 if {[numeq $a 0] || [numeq $b 0]} { return 0 }
 if [numeq $a 1] { return $b }
 if [numeq $b 1] { return $a }
 if {[regexp {^\d+$} $a] && [regexp {^\d+$} $b]} {
  return [expr $a $o $b]
 }
 return [list $o $a $b]
}

* * *
Սա շատ լավ է։ Կարելի է կառուցել արտահայտությունների պրեֆիքսային ներկայացման օրինակներ և համոզվել, որ differentiate պրոցեդուրան իր անելիքն անում է։ Բայց հետաքրքիր խնդիր է նաև ինֆիքսային գրառմամբ տրված արտահայտությունից պրեֆիքսային տեսքը կառուցելը։ Այդ խդիրը լուծելու համար ես գրել եմ ստանդարտ շարահյուսական անալիզատոր, որը կառուցում է տրված արտահայտության աբստրակտ քերականական ծառը Tcl լեզվի ցուցակի տեսքով, որն էլ հենց արտահայտության պրեֆիքսային ներկայացում է։ Ահա այդ կոդը.

namespace eval Parser {
 variable tokens [list]
 variable position -1
 variable current {}

 # սա կարելի է ասել, որ լեքսիկական անալիզատորն է
 proc tokenizer { src } {
  set temp [regsub -all -- {(\+|\-|\*|\/|\(|\))} $src { \1 }]
  set temp [string trim [regsub -all -- {\s+} $temp { }]]
  return [split $temp { }]
 }

 # ստուգում է հերթական սիմվոլը, և եթե այն համաատասխանում է 
 # սպասվածին, ապա փոխարինում է հաջորդով, հակառակ դեպքում 
 # գեներացնում է քերականական սխալ
 proc next { tok } {
  variable tokens
  variable current
  variable position
  if [regexp $tok $current] {
   incr position
   set current [lindex $tokens $position]
  } else {
   error "Syntax error"
  }
 }

 # վերլուծում է գումարման ու հանման գործողությունները
 proc parseExpr { } {
  variable current
  set R [parseTerm]
  while {({+} eq $current) || ({-} eq $current)} {
   set op $current
   next {[\+\-]}
   set R [list $op $R [parseTerm]]
  }
  return $R
 }

 # վերլուծում է բազմապատկման ու բաժանման գործողությունները
 proc parseTerm { } {
  variable current
  set R [parseFactor]
  while {({*} eq $current) || ({/} eq $current)} {
   set op $current
   next {[\*\/]}
   set R [list $op $R [parseFactor]]
  }
  return $R
 }

 # վերլուծում է հաստատունները, փոփոխականները և 
 # խմբավորման փակագծերը
 proc parseFactor { } {
  variable current
  set res {}
  if [regexp {[0-9]+} $current] {
   set res $current
   next {[0-9]+}
  } elseif [regexp {\w[\w\d]*} $current] {
   set res $current
   next {\w[\w\d]*}
  } elseif [string equal {(} $current] {
   next {[\(]}
   set res [parseExpr]
   next {[\)]}
  }
  return $res
 }

 # այս պրոցեդուրայից է սկսվում անալիզատորի աշխատանքը,
 # այն ստանում է արտահայտության տեքստը, վերլուծում է ու
 # վերադարձնում է նրա պրեֆիքսային ներկայացումը
 proc parse { src } {
  variable tokens
  variable position
  variable current
  set tokens [tokenizer $src]
  lappend tokens EOS
  set position -1
  set current {}
  next {}
  return [parseExpr]
 }
}

* * *

prefixToInfix պրոցեդուրան լուծում է հակառակ խնդիրը։ Այն իր արգումենտում ստանում է արտահայտության պրեֆիքսային ներկայացումը և վերադարձնում է ինֆիքսայինը։ Այս տարբերակով, իհարկե, այն արտահայտության մեջ դնում է ավելորդ փակագծեր, բայց այդ թերությունը հեշտությամբ կարելի է շտկել։

proc prefixToInfix { exp } {
 set H [lindex $exp 0]
 if [regexp {^\d+$} $H] {
  return $H
 }
 if [regexp {\w[\w\d]*} $H] {
  return $H
 }
 if [regexp {(\+|\-|\*|\/)} $H _ op] {
  set L [prefixToInfix [lindex $exp 1]]
  set R [prefixToInfix [lindex $exp 2]]
  return "($L $op $R)"
 }
}

Սկզբնաղբյուր։ http://armenbadal.blogspot.com/2013/02/tcl.html:

Տնային աշխատանք #2։ Սիմվոլիկ դիֆերենցում, 9.3 out of 10 based on 12 ratings

Բաժին: Ծրագրավորման լեզուներ, Ծրագրավորում, Ուսումնական նյութեր

Կիսվել , տարածել , պահպանել

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 9.3/10 (12 votes cast)

Մեկնաբանեք

Կհաստատվեն միայն մեսրոպատառ հայերենով գրած մեկնաբանությունները

143